No products in the cart.

ایران از آغاز تا اسلام

32,500تومان

رومن گیرشمن

دکتر محمد معین

در اين كتاب كه هدف آن شرح باستان‌شناسى و تاريخ و تمدن ايرانى است، از لحاظ جغرافيايى، از حدود غربى نجد[1]  ايران ـ جز به ندرت ـ بحث نخواهد شد. در نظرجغرافى‌دانان، نجد مذكور در مشرق به كوه‌هايى كه سند را احاطه كرده‌اند پايان مى‌يابد، اما اين بخش شرقى هميشه جزو شاهنشاهى پارس نبوده است. بدين وجه، خواننده در اين كتاب از گذشته مادها و پارسيان، مخصوصآ قوم اخير، كه نخستين شاهنشاهى جهانى را تشكيل دادند و معرف مهمترين قسمت اين شعبه از ملل آريايى ـ يعنى ايرانيان ـ بودند، آگاه خواهد شد. در عهد باستان، محوطه‌اى كه اقوام ايرانى‌الاصل ـ يعنى آنان كه جزوى از قسمت شرقى خانواده بزرگ هند و اروپايى بودندـ در آن سكونت داشتند، بسيار پهناور بود. ايرانيان از شط فرات تا آسياى غربى و مركزى و حتى سرحدهاى چين، و از روسيه جنوبى تا مصب شط سند را اشغال كردند. پارسيان و مادها، سگزيان و سرمت‌ها، خوارزميان، سغديان و بلخيان، كوشانيان و سكاييان، هفتاليان و ساكنان واحه‌هاى تركستان چين، اقوام ايرانى‌اى بودند كه در اعصار مختلف، ممالك خود را تشكيل دادند، تمدن‌هايى براى خود به وجود آوردند و هنر خويش را طرح ريخته پرورش دادند. اين اقوام ايرانى، كه بخشى از آنان خانه‌نشين و بخش ديگر بدوى و متحرك بودند، جهان قديم را سه قسمت كردند: خود آنان مركز را اشغال نمودند و بدين وسيله مغرب ـ يعنى تمدن‌هاى سامى و يونانى و رومى ـ را از شرق اقصى يعنى چين و هند جدا ساختند. بنابراين به‌سهولت مى‌توان به اهميت وظيفه ميانجى‌گرى كه اقوام ايرانى در تماس و نزديكى بين فرهنگ‌هاى غربى و شرقى و همچنين در توسعه تمدن جهانى داشتند، پى برد.صفحات آينده شامل تاريخ گذشته ايران (به معنى اخص) است، يعنى تاريخ قوم پارس كه وظيفه عمده را در حيات اقوام ايرانى ايفا كرده است. تتبعات باستان‌شناسى كه در جريان است، قطعآ روزى موجب خواهد شد تاريخ اقوام ايرانى ديگر كه قسمتى از ايران خارجى را (به قول يك خاورشناس معروف) تشكيل مى‌دادند، تأليف شود.

          شوش ـ رومن، گيرشمن

 

[1] . راجع به كلمه «نجد» در صفحه اول متن كتاب حاضر شرح خواهيم داد. (مترجم)

             گزیده ای از کتاب ایران از آغاز تا اسلام

کتاب نقاشان ظروف سفالین باکون در عهد ماقبل تاریخ، ورود نخستین سواران آریایى به نجد ایران، کاخ‌هاى تخت‌جمشید، داریوش سوم در حال فرار از برابر اسکندر، شکست امپراتور روم از شاهنشاه ساسانى و مناظر بسیار دیگر را یکى بعد از دیگرى از نظر خواننده مى‌گذراند. نویسنده همان‌گونه که پیروزى‌هاى ملت‌ها را با علل آن‌ها شرح مى‌دهد، شکست‌هاى آنان را هم با سبب‌هاى آن‌ها بیان مى‌کند

در آغاز کتاب ایران از آغاز تا اسلام می خوانیم

 

دیباچه مؤلف بر متن فرانسوى   ۱۵

دیباچه مؤلف بر کتاب حاضر     ۱۷

دیباچه مترجم          ۱۹

دیباچه      ۲۷

وضع طبیعى ایران     ۲۷

فصل اوّل. ماقبل تاریخ

انسان غار              ۳۵

نخستین ساکنان دشت              ۳۷

تمدن ماقبل تاریخى ایران در هزاره چهارم ق.م         ۴۱

ایران در آغاز هزاره سوم ق.م.   ۵۶

ایران در هزاره سوم ق.م.         ۶۲

ایران در هزاره دوم ق.م.          ۷۲

عیلام        ۷۵

کاسیان      ۷۶

فصل دوّم. ورود ایرانیان

مهاجرت مادها و پارسیان        ۸۵

تشکیل وحدت ماد    ۱۰۴

کیمریان و سکاییان    ۱۱۲

پادشاهى ماد           ۱۱۴

اشیاء مفرغى لرستان              ۱۱۵

کیاکزار      ۱۲۳

گنجینه سقز             ۱۲۳

پادشاهى ماد           ۱۳۰

عیلام و پارسیان       ۱۳۴

فصل سوّم. شرق ضد غرب

شاهنشاهى هخامنشى             ۱۴۷

کوروش (۵۵۹ـ۵۳۰)              ۱۴۹

سقوط بابل              ۱۵۲

پاسارگاد    ۱۵۵

کبوجیه (۵۳۰ـ۵۲۲ ق.م)          ۱۵۸

داریوش (۵۲۲ـ۴۸۶ ق.م.)        ۱۶۳

اداره         ۱۶۶

سفرهاى جنگى داریوش         ۱۶۹

اعمال سیاسى و قضائى داریوش            ۱۷۶

دین          ۱۸۰

زبان‌ها و خطوط       ۱۸۷

هنر          ۱۹۰

حیات اقتصادى و اجتماعى      ۲۰۵

جانشینان داریوش     ۲۱۴

خشیارشا (۴۸۶ـ۴۶۵ ق.م)       ۲۱۵

اردشیر اول (۴۶۵ـ۴۲۴ ق.م.)    ۲۱۹

داریوش دوم (۴۲۴ـ۴۰۵ ق.م.)   ۲۲۲

اردشیر دوم (۴۰۵ـ۳۵۹ ق.م.)    ۲۲۳

اردشیر سوم (۳۵۹ـ۳۳۸ ق.م.)    ۲۲۷

فصل چهارم. غرب ضد شرق و عکس‌العمل مشرق

پایان شاهنشاهى هخامنشى. اسکندر       ۲۳۳

سلوکیان     ۲۴۹

هنر          ۲۶۳

زندگانى اقتصادى و اجتماعى    ۲۶۷

فصل پنجم. پارتیان

پارتیان و شرق         ۲۹۴

تشکیلات و ادارات    ۲۹۷

پارتیان و یونانیان      ۳۰۱

دین          ۳۰۳

شهرسازى، معمارى، هنر          ۳۰۸

حیات اقتصادى و اجتماعى      ۳۱۹

فصل ششم. توسعه تمدن ایرانى

ساسانیان    ۳۲۷

سازمان، اداره، قشون              ۳۴۹

دین          ۳۵۵

هنر، ادبیات، علوم     ۳۶۰

حیات اقتصادى و اجتماعى      ۳۸۱

نتیجه        ۳۹۳

فهرست منابع. موضوعات کلى   ۴۰۳

فهرست اشکال

 

 

 

شکل ۱ـ نقشه برآمدگى نجد ایران             ۲۶

شکل ۲ ـ مقطع نجد ایران بین خلیج فارس و دریاى خزر           ۲۸

شکل ۳ ـ مقطع نجد ایران بین بغداد و دریاى خزر       ۲۹

شکل ۴ـ سیلک: ظروف سفالین منقوش، از طراز اول     ۳۹

شکل ۵ـ سیلک: استعمال هاون و دسته آن براى بزک     ۳۹

شکل ۶ ـ سیلک: نخستین آجر پخته            ۴۲

شکل ۷ـ سیلک: طرح تزیینات با صور جانوران           ۴۳

شکل ۸ ـ شوش: اسب پرزژوالسکى که روى استخوان کنده شده    ۴۴

شکل ۹ـ سیلک: خمره، از طراز سوم           ۴۶

شکل ۱۰ ـ شوش: جام، از سبک اول          ۴۷

شکل ۱۱ ـ تخت‌جمشید: جام سفالین منقوش   ۴۸

شکل ۱۲ ـ تپه حصار: گیلاس منقوش        ۴۹

شکل ۱۳ ـ ظروف منقوش سیلک (الف و ج) و شوش   ۴۹

شکل ۱۴ ـ سیلک: نقوش مهرها    ۵۲

شکل ۱۶ ـ خط عیلامى مقدم     ۵۷

شکل ۱۷ ـ سیلک: قبرهاى متعلق به عهد خط عیلامى مقدم         ۵۹

شکل ۱۸ ـ سیلک: لوحه عیلامى مقدم         ۶۰

شکل ۱۹ ـ سیلک: مهرهاى استوانه‌اى متعلق به عهد لوحه‌هاى عیلامى مقدم    ۶۱

شکل ۲۰ـ نقشه باستان‌شناسى آسیاى غربى

شکل ۲۱ ـ ستل هورین شیخ خان            ۶۵

شکل ۲۲ ـ نقش برجسته اتوبانى‌نى، پادشاه لولوبیان       ۶۶

شکل ۲۳ ـ شوش: ظرف سفالین، از سبک روم            ۷۰

شکل ۲۴ ـ گیان: ظرف سفالین، از طراز چهارم          ۷۱

شکل ۲۵ ـ گیان: ظروف سه‌پایه، از سطح سوم           ۸۰

شکل ۲۶ ـ گیان: ظرف گلى، از سطح دوم   ۸۰

شکل ۲۷ ـ گیان: جام، از سطح اول           ۸۱

شکل ۲۸ ـ شهر سیلک: طرح مجدد            ۹۰

شکل ۲۹ ـ سیلک: زینت‌آلات سیمین و مفرغى از گورستان ب      ۹۲

شکل ۳۰ ـ سیلک: اسلحه و ابزار مفرغى و آهنین از گورستان ب   ۹۳

شکل ۳۱ ـ سیلک: مهر استوانه سنگى و اجزاى ساز و برگ مفرغى و آهنى از گورستان ب            ۹۴

شکل ۳۲ ـ سیلک: ظروف گلى منقوش از گورستان ب              ۹۶

شکل ۳۳ ـ سیلک: ظرف گلى منقوش از گورستان ب    ۹۷

شکل ۳۴ ـ شهر کیشسیم           ۹۹

شکل ۳۵ ـ شهر و معبد مصیصر در شمال غربى ایران، از روى یک نقش برجسته آشورى              ۱۰۸

شکل ۳۶ ـ لرستان: شمشیر آهنى   ۱۱۶

شکل ۳۷ ـ قبضه خنجر مفرغى    ۱۱۷

شکل ۳۸ ـ لرستان: کلنگ برنزى              ۱۱۸

شکل ۳۹ ـ لرستان: سنجاق‌هاى برنزى        ۱۲۰

شکل ۴۰ ـ لرستان: سیتول‌هاى مفرغى (نوعى ظروف مخصوص سفالین. م.)     ۱۲۱

شکل ۴۱ ـ گنجینه سقز: دورى سیمین        ۱۲۶

شکل ۴۲ ـ گنجینه سقز: کتیبه هیروگلیفى روى بشقاب سیمین       ۱۲۷

شکل ۴۳ ـ گنجینه سقز: کمربند زرین         ۱۲۹

شکل ۴۴ ـ یک مادى، از روى نقش برجسته آشورى     ۱۳۴

شکل ۴۵ ـ همدان: شیر سنگى     ۱۳۵

شکل ۴۶ ـ دکان داود: قبر صخره‌اى نزدیک سر پل       ۱۳۶

شکل ۴۷ ـ قبر صخره‌اى فخریکا در جنوب دریاچه اورمیه         ۱۳۷

شکل ۴۸ ـ لوحه زرین اریارمنه: خط میخى پارسى باستان         ۱۳۸

شکل ۴۹ ـ طرح تپه مسجد سلیمان           ۱۴۱

شکل ۵۰ ـ قبر صخره‌اى دا و دختر، در فارس           ۱۴۳

شکل ۵۱ ـ پاسارگاد: سر یک شیر سنگى     ۱۵۶

شکل ۵۲ ـ خرابه‌هاى پاسارگاد    ۱۵۷

شکل ۵۳ ـ پاسارگاد: آتشگاه      ۱۵۷

شکل ۵۴ ـ ایالات شاهنشاهى     ۱۶۰

شکل ۵۵ ـ نقش رستم: مقابر سنگى پادشاهان هخامنشى و آتشگاه              ۱۸۳

شکل ۵۶ ـ شوش: قبر عهد هخامنشى        ۱۸۶

شکل ۵۷ ـ شوش: زینت‌آلات زرین در مقبره عهد هخامنشى       ۱۸۷

شکل ۵۸ ـ شوش: بشقاب سیمین از مقبره عهد هخامنشى           ۱۸۸

شکل ۵۹ ـ تصویر اهورمزدا، خدا              ۱۸۹

شکل ۶۰ ـ شوش: گاو نر بالدار از آجر مینایى           ۱۹۳

شکل ۶۱ ـ سلطه تخت‌جمشید      ۱۹۴

شکل ۶۲ ـ ستون‌هاى تخت‌جمشید              ۱۹۵

شکل ۶۳ ـ تخت‌جمشید: سرستون به شکل سر انسان      ۱۹۶

شکل ۶۴ ـ تخت‌جمشید: گاو نر بالدار در دروازه خشیارشا           ۱۹۸

شکل ۶۵ ـ سطحه تخت‌جمشید     ۱۹۹

شکل ۶۶ ـ تخت‌جمشید: لوحه تزیینى مفرغى              ۲۰۱

شکل ۶۷ ـ تخت‌جمشید: پایندان مفرغى        ۲۰۲

شکل ۶۸ ـ تخت‌جمشید: بشقاب از سنگ حجارى‌شده    ۲۰۳

شکل ۶۹ ـ مهر استوانه‌اى داریوش            ۲۰۳

شکل ۷۰ ـ نقش برجسته تخت‌جمشید: شمشیر یک صاحب‌منصب مادى           ۲۰۴

شکل ۷۱ ـ تخت‌جمشید: تبر جنگى و دهنه مفرغى        ۲۰۶

شکل ۷۲ ـ تخت‌جمشید: ظروف سفالین عهد هخامنشى   ۲۰۹

شکل ۸۶ ـ بیشاپور: فتح شاپور اول           ۳۳۱

شکل ۸۷ ـ نقشه شهر بیشاپور     ۳۶۲

شکل ۸۸ ـ طاق گره   ۳۶۳

شکل ۸۹ ـ خط پهلوى ساسانى    ۳۶۴

شکل ۹۰ ـ کاخ فیروزآباد         ۳۶۵

شکل ۹۱ ـ کاخ فیروزآباد از مقابل (بازگردانده به حالت اول)       ۳۶۵

شکل ۹۲ ـ استخر: دیوار گرد شهر، از خشت خام        ۳۶۶

شکل ۹۳ ـ بیشاپور: نقشه آتشگاه             ۳۶۷

شکل ۹۴ ـ فیروزآباد: برج داراى آتشگاه     ۳۶۸

شکل ۹۵ ـ فیروزآباد: تزیین گچ‌اندود قصر   ۳۶۹

شکل ۹۶ ـ طاق بستان: جزییات یک سرستون به شکل برجسته     ۳۷۰

شکل ۹۷ ـ بیستون: سرستون‌هاى یک ساختمان از بین رفته          ۳۷۱

شکل ۹۸ ـ طاق بستان: نقش برجسته معرف شکار شاهى           ۳۷۳

شکل ۹۹ ـ بیشاپور: ستودان سنگى حجارى شده         ۳۷۵

شکل ۱۰۰ ـ بیشاپور: ستودان سنگى حجارى شده (به تفصیل)      ۳۷۶

شکل ۱۰۱ ـ تصویر شاهان در صنعت زرگرى ساسانى   ۳۷۷

شکل ۱۰۲ ـ جام سیمین ساسانى              ۳۷۸

شکل ۱۰۳ ـ نشان روى سنگ شفاف جام زرین گنجینه سن‌دنى، کتابخانه ملى پاریس     ۳۷۹

شکل ۱۰۴ ـ نقش برجسته «نقش رستم»: اردشیر برابر اهورمزدا    ۳۸۰

شکل ۱۰۵ ـ کلیساى بیک (اندر): پرستش مغان: هنر دینى فرانسه در قرن دوازدهم مسیحى            ۳۸۲

شکل ۱۰۶ ـ کوزه زرین متعلق به گنیجنه منسوب به اتیلا           ۳۸۳

شکل ۱۰۷ ـ نقش مرکزى کوزه‌اى زرین متعلق به گنجینه منسوب به اتیلامونگ‌اوى        ۳۸۴

شکل ۱۰۸ ـ گچ‌برى بودایى مونگ‌اوى (ترکستان چین)   ۳۸۴

فهرست تصاویر پایان کتاب

 

 

 

تصویر ۱ ـ ابزارهاى سنگى از تصویر غار «تنگ‌پیده»    ۴۲۹

تصویر ۲ ـ سیلک: دسته استخوانى حکاکى شده براى سنگ چخماق             ۴۲۹

تصویر ۳ ـ سیلک: قبر، از طراز اول           ۴۲۹

تصویر ۴ ـ رى: ظرف قرمز سفالین تصویر    ۴۳۰

تصویر ۵ ـ تپه حصار: ظرف سیاه              ۴۳۰

تصویر ۶ ـ سیلک: قبرى از گورستان ب       ۴۳۰

تصویر ۷ ـ سِتل نرم سین تصویر   ۴۳۱

تصویر ۸ ـ لرستان، تبر مفرغى     ۴۳۱

تصویر ۹ ـ لرستان، تبر مفرغى     ۴۳۱

تصویر ۱۰ ـ لرستان، انتهاى مفرغى مالبند گردونه         ۴۳۱

تصویر ۱۱ و ۱۲ ـ لرستان، قطعاتى از یراق اسب         ۴۳۲

تصویر ۱۳ ـ لرستان، زنگ دهنه مفرغى       ۴۳۲

تصویر ۱۴ ـ لرستان، سنجاق‌هاى مفرغى      ۴۳۲

تصویر ۱۵ ـ لرستان، بز کوهى مفرغى تصویر              ۴۳۳

تصویر ۱۶ ـ لرستان، مجسمه کوچک مفرغى   ۴۳۳

تصویر ۱۷ ـ گنجینه سقز، ته غلاف طلا       ۴۳۳

تصویر ۱۸ ـ مجسمه مفرغى ملکه ناپیرـاسو   ۴۳۳

تصویر ۱۹ ـ لرستان، آئینه مفرغى              ۴۳۴

تصویر ۲۰ ـ گنجینه سقز، لوحه طلا           ۴۳۴

تصویر ۲۱ ـ لرستان، دهنه مفرغى              ۴۳۵

تصویر ۲۲ ـ همدان (؟)، طلاى کار شده       ۴۳۵

تصویر ۲۳ ـ همدان (؟)، طلاى کار شده       ۴۳۵

تصویر ۲۴ ـ لرستان، شىء نذرى مفرغى      ۴۳۶

تصویر ۲۵ ـ گنجینه سقز، سر وصله زرین اثاثه           ۴۳۶

تصویر ۲۶ ـ گنجینه سقز، سر وصله زرین اثاثه           ۴۳۶

تصویر ۲۷ ـ لرستان، ظرف مفرغى             ۴۳۷

تصویر ۲۸ ـ لرستان، سنجاق‌هاى نذرى        ۴۳۸

تصویر ۲۹ ـ گنجینه سقز، لوحه طلا از یک کمربند        ۴۳۸

تصویر ۳۰ ـ آویز زر   ۴۳۹

تصویر ۳۱ ـ دستبند زرین          ۴۳۹

تصویر ۳۲ ـ سینه‌بند زرین         ۴۳۹

تصویر ۳۳ ـ کلاردشت، جام زر   ۴۴۰

تصویر ۳۴ ـ آذربایجان، جام به شکل سر حیوان از گل پخته         ۴۴۰

تصویر ۳۵ ـ سطحه مسجد سلیمان            ۴۴۱

تصویر ۳۶ ـ تخت جمشید، پلکان اپادانه        ۴۴۱

تصویر ۳۷ ـ تخت جمشید، منظره هوایى         ۴۴۱

تصویر ۳۸ ـ پاسارگاد، فروهر بالدار           ۴۴۲

تصویر ۳۹ ـ بیستون، داریوش کبیر             ۴۴۲

تصویر ۴۰ ـ پاسارگاد، آرامگاه کوروش       ۴۴۳

تصویر ۴۱ ـ بیستون، نقش برجسته داریوش   ۴۴۳

تصویر ۴۲ ـ تخت جمشید، داریوش هنگام بار دادن        ۴۴۳

تصویر ۴۳ ـ نقش رستم، آتشگاه   ۴۴۴

تصویر ۴۴ ـ شوش، منظره هوایى   ۴۴۴

تصویر ۴۵ ـ تخت جمشید، سگ از مرمر سیاه              ۴۴۵

تصویر ۴۶ ـ تخت جمشید، مجسمه یونانى از مرمر          ۴۴۵

تصویر ۴۷ ـ تخت جمشید، سر یک امیر از خمیر سنگ لاجورد        ۴۴۶

تصویر ۴۸ ـ تخت جمشید، نقش برجسته از تالار صد ستون          ۴۴۶

تصویر ۴۹ ـ نقش دال شیر در کاشى مینا      ۴۴۷

تصویر ۵۰ ـ تخت جمشید، لوحه طلا           ۴۴۷

تصویر ۵۱ ـ تاج گل زرین        ۴۴۸

تصویر ۵۲ ـ یکى از سرستون‌هاى کاخ هخامنشى         ۴۴۸

تصویر ۵۳ ـ ظرف مفرغى هخامنشى          ۴۴۹

تصویر ۵۴ ـ دستبند زرین          ۴۴۹

تصویر ۵۵ ـ نقش کمانداران در کاشى مینا    ۴۵۰

تصویر ۵۶ ـ تخت جمشید، باج‌آوران سوریه   ۴۵۰

تصویر ۵۷ ـ همدان (؟)،دسته مزین زرین براى سنگ فسان          ۴۵۱

تصویر ۵۸ ـ (ا) تا (د): مسکوکات شاهنشاهى هخامنشى              ۴۵۱

تصویر ۵۹ ـ پمپیى، موزائیک جنگ داریوش و اسکندر در ایسوس              ۴۵۲

تصویر ۶۰ و ۶۱ ـ تخت جمشید، نقش برجسته بر سردر معبدى در زیر سطحه              ۴۵۲

تصویر ۶۲ ـ دینور (؟): سرسیلنوس Silenus                  ۴۵۳

تصویر ۶۳ ـ دینور (؟): سر یک ساتیر Satyr                  ۴۵۳

تصویر ۶۴ ـ شمى: مجسمه مفرغى              ۴۵۳

تصویر ۶۵ ـ نهاوند، مجسمه‌هاى کوچک مفرغى از معبد یونانى        ۴۵۴

تصویر ۶۶ ـ شمى، مجسمه کوچک مفرغى      ۴۵۴

تصویر ۶۷ ـ شمى، سر یک امیر از مرمر        ۴۵۵

تصویر ۶۸ و ۶۹ ـ شوش،قبر پارتى (قبر انفرادى)        ۴۵۵

تصویر ۷۰ ـ شوش، قبر پارتى (گورستان عمومى)       ۴۵۶

تصویر ۷۱ ـ شمى، سر مفرغى آنتیوخوس چهارم (؟)     ۴۵۶

تصویر ۷۲ ـ بدنه مجسمه مرمر یونانى          ۴۵۷

تصویر ۷۳ ـ شوش، سر ملکه موزا Musa (؟) از مرمر    ۴۵۷

تصویر ۷۴ ـ شوش، سر مرد از سنگ آهک    ۴۵۸

تصویر ۷۵ ـ همدان، سر مرد از سنگ آهک    ۴۵۸

تصویر ۷۶ ـ پیکر بلاش سوم (؟)              ۴۵۹

تصویر ۷۷ ـ بیستون، نقش برجسته پارتى     ۴۵۹

تصویر ۷۸ ـ شوش، نقش برجسته اردوان پنجم           ۴۶۰

تصویر ۷۹ ـ تنگ سروک، نقش برجسته پارتى            ۴۶۰

تصویر ۸۰ ـ نقش برجسته مهرداد دوم (سمت چپ) و گودرز دوم   ۴۶۱

تصویر ۸۱ ـ سوار پارتى از گل پخته          ۴۶۱

تصویر ۸۲ ـ تنگ سروک، نقش برجسته پارتى            ۴۶۲

تصویر ۸۳ ـ مجمر مفرغى          ۴۶۲

تصویر ۸۴ ـ مجسمه‌هاى کوچک پارتى از استخوان کنده‌کارى شده   ۴۶۳

تصویر ۸۵ ـ شوش، نشان از گل پخته         ۴۶۳

تصویر ۸۶ ـ مسکوکات شاهنشاهى پارتى     ۴۶۴

تصویر ۸۷ ـ تیسفون، کاخ ساسانى             ۴۶۵

تصویر ۸۸ ـ بیشاپور، تالار بزرگ کاخ ساسانى           ۴۶۵

تصویر ۸۹ ـ بیشاپور، کاخ ساسانى ـ شاه‌نشین با گچ‌برى و تزیینات آن          ۴۶۵

تصویر ۹۰ ـ دورى سیمین مطلا ـ پادشاه ساسانى در حال شکار    ۴۶۶

تصویر ۹۱ ـ بطرى سیمین مطلا    ۴۶۶

تصویر ۹۲ ـ ساغر سنگى بلورین              ۴۶۷

تصویر ۹۳ ـ پارچه عهد بعد از ساسانى       ۴۶۷

تصویر ۹۴ ـ دورى سنگى بلورین             ۴۶۸

تصویر ۹۵ و ۹۶ ـ موزائیک‌هاى کاخ ساسانى             ۴۶۸

تصویر ۹۷ ـ بیشاپور، جایگاه نذور با دو ستون           ۴۶۹

تصویر ۹۸ ـ بیشاپور، آتشگاه      ۴۶۹

تصویر ۹۹ ـ نقش رستم، اعطاى منصب اردشیر اول      ۴۷۰

تصویر ۱۰۰ ـ بیشاپور، فتح شاپور اول        ۴۷۰

تصویر ۱۰۱ ـ شوش، مهر ساسانى             ۴۷۱

تصویر ۱۰۲ ـ مسکوکات شاهنشاهى ساسانى              ۴۷۱

دیباچه مؤلف بر متن فرانسوى

 

 

            یافتن نیکو است، جستن نیکوتر است.

                ادوارد هریو[۱]

در این کتاب که هدف آن شرح باستان‌شناسى و تاریخ و تمدن ایرانى است، از لحاظ جغرافیایى، از حدود غربى نجد[۲]  ایران ـ جز به ندرت ـ بحث نخواهد شد. در نظر

جغرافى‌دانان، نجد مذکور در مشرق به کوه‌هایى که سند را احاطه کرده‌اند پایان مى‌یابد، اما این بخش شرقى همیشه جزو شاهنشاهى پارس نبوده است.

بدین وجه، خواننده در این کتاب از گذشته مادها و پارسیان، مخصوصآ قوم اخیر، که نخستین شاهنشاهى جهانى را تشکیل دادند و معرف مهمترین قسمت این شعبه از ملل آریایى ـ یعنى ایرانیان ـ بودند، آگاه خواهد شد. در عهد باستان، محوطه‌اى که اقوام ایرانى‌الاصل ـ یعنى آنان که جزوى از قسمت شرقى خانواده بزرگ هند و اروپایى بودندـ در آن سکونت داشتند، بسیار پهناور بود. ایرانیان از شط فرات تا آسیاى غربى و مرکزى و حتى سرحدهاى چین، و از روسیه جنوبى تا مصب شط سند را اشغال کردند. پارسیان و مادها، سگزیان و سرمت‌ها، خوارزمیان، سغدیان و بلخیان، کوشانیان و سکاییان، هفتالیان و ساکنان واحه‌هاى ترکستان چین، اقوام ایرانى‌اى بودند که در اعصار مختلف، ممالک خود را تشکیل دادند، تمدن‌هایى براى خود به وجود آوردند و هنر خویش را

طرح ریخته پرورش دادند. این اقوام ایرانى، که بخشى از آنان خانه‌نشین و بخش دیگر بدوى و متحرک بودند، جهان قدیم را سه قسمت کردند: خود آنان مرکز را اشغال نمودند و بدین وسیله مغرب ـ یعنى تمدن‌هاى سامى و یونانى و رومى ـ را از شرق اقصى یعنى چین و هند جدا ساختند. بنابراین به‌سهولت مى‌توان به اهمیت وظیفه میانجى‌گرى که اقوام ایرانى در تماس و نزدیکى بین فرهنگ‌هاى غربى و شرقى و همچنین در توسعه تمدن جهانى داشتند، پى برد.

صفحات آینده شامل تاریخ گذشته ایران (به معنى اخص) است، یعنى تاریخ قوم پارس که وظیفه عمده را در حیات اقوام ایرانى ایفا کرده است. تتبعات باستان‌شناسى که در جریان است، قطعآ روزى موجب خواهد شد تاریخ اقوام ایرانى دیگر که قسمتى از ایران خارجى را (به قول یک خاورشناس معروف) تشکیل مى‌دادند، تألیف شود.

          شوش ـ رومن، گیرشمن

 


 

 

 

 

دیباچه مؤلف بر کتاب حاضر

 

 

 

 

 

 

از این‌که کتاب حاضر به زبان فارسى ترجمه مى‌شود، نمى‌توانم خشنودى خود را پنهان دارم، ولى آنگاه که شنیدم دوست بسیار فاضلم، دکتر معین استاد دانشگاه، ترجمه کتابى را که معرف ثمره ربع قرن تحقیقات من در سرزمین ایران مى‌باشد، به‌عهده گرفته است، به هیچ وجه شایبه خودپسندى، این خشنودى را مشوب نکرد.

هیچ فرد ایرانى، چه فارغ‌التحصیل دانشگاه و چه دهقان ساده ـ که اشعار فردوسى جاویدان را شنیده ـ نیست که از تاریخ افتخارآمیز خود بى‌خبر باشد. به هرحال، من بدانان نمى‌اندیشم. مسرت من آنگاه کامل ومنظور من آن زمان برآورده خواهد شد که این کتاب در دست طبقه جوان ایرانى، که مایه امیدوارى هستند و چشم آینده مملکت بدانان روشن است، بیفتد. امید است جوانان درباره گذشته میهن خود بیندیشند، و قلب آنان از غرور خدمات نیاکان خود ببالد، ولى در عین حال بخواهند که ایران در میان اقوام جهان همان وظیفه‌اى را که پیشتر ایفا مى‌کرده است، انجام دهد.

اقوام قدیم که به اوج رسیدند بسیارند، اما از غالب آنان، بجز خاطره‌اى ـ آن هم گاهى مبهم ـ که بیل و کلنگ باستان‌شناسان مى‌کوشد آن را احیا کند، چه باقى مانده است؟ تنها ایران، بى‌اعتنا به قرن‌ها و هزاره‌ها، مانند صخره‌اى صما برپاست.

امیدوارم که خواندن صفحات تاریخ گذشته این کشور در جوانان حس میهن‌پرستى را برانگیزد، اما نه میهن‌پرستى تعصب‌آمیز، بلکه میهن‌پرستى توأم با سعه صدر، بلندى
همت و اغماض، چنان‌که آن را در نوشته‌هایى که از داریوش بزرگ به‌جاى مانده، مى‌توان دریافت. همچنین آرزومندم آنان آثار و ابنیه تاریخى را ـ که شواهد گذشته هستند ـ دوست بدارند و از این میراث خویش دفاع کنند.

که مى‌داند؟ شاید این کتاب بتواند استعدادهاى نهفته را برانگیزد و نسلى جدید از باستان‌شناسان ایرانى پدید آورد که موجب سرافرازى باستان‌شناسان گذشته و حال باشند. اینان بلاشک خارجى هستند، اما همواره مورد محبت و مهمان‌نوازى ایرانیان ـکه هیچ ملتى در این باب نمى‌تواند با ایشان داعیه برابر داشته باشد ـ بوده‌اند.

          تهران ـ ر.گ.


 

 

 

 

دیباچه مترجم

 

 

 

 

 

 

روزى دوست فاضل، آقاى دکتر یارشاطر، صورت کتاب‌هایى را که بنگاه ترجمه و نشر کتاب در نظر داشت ترجمه کند، به نگارنده دادند تا یکى را براى ترجمه به زبان پارسى برگزیند. در آن صورت نام چند کتاب در موضوع‌هاى زبان‌شناسى، تاریخى، جغرافیایى و غیره مندرج بود. نگارنده از میان آن‌ها کتاب حاضر را به چند جهت انتخاب کرد.

درباره تاریخ ایران پیش از اسلام تنها کتاب نسبتآ مستند به زبان پارسى ایران باستانى تألیف مرحوم مشیرالدوله پیرنیا است که در سال ۱۳۰۶ در تهران چاپ و منتشر شده است، و بعدها مؤلف همان را با مراجعه به مدارک بسیار با تفصیل بیشتر در چهار مجلد تدوین و سه مجلد آن را در سال‌هاى ۱۳۱۳ـ۱۳۱۱ به نام ایران باستان در تهران منتشر کرده. دوره ممتع این کتاب در پایان دوران اشکانى (مجلد سوم) متوقف شده و یادداشت‌هاى آن مرحوم درباره دوره ساسانیان به طبع نرسیده است، هرچند شاید کتاب ایران در زمان ساسانیان تألیف کریستنسن و ترجمه مرحوم رشید یاسمى (با تجدیدنظر آقاى منوچهر امیرمکرى، تهران ۱۳۳۲) بتواند این نقیصه را جبران کند.[۳]

از تألیف ایران باستانى مدت سى سال و از تألیف دوره ایران باستان ربع قرن
مى‌گذرد، و در این مدت حفارى‌هاى باستان‌شناسان و تحقیقات محققان، روشنایى‌هاى بسیار بر تاریخ گذشته ایران افکنده است. از سوى دیگر سه مجلد ایران باستان بالغ بر ۲۷۲۳ صفحه است که براى خواننده عادى قرائت همه آن‌ها خسته‌کننده است. کتاب حاضر مى‌تواند این نقایص را جبران کند.

مؤلف کتاب

مؤلف کتاب حاضر آقاى دکتر گیرشمن[۴]  باستان‌شناس فرانسوى است. وى در

۱۸۹۵م. متولد شد و در دانشگاه سربن[۵] ، مدرسه تحصیلات عالیه[۶]  و مدرسه لوور[۷]  به

تحصیل اشتغال ورزید. در ۱۹۳۰م. همراه هیأت باستان‌شناسان فرانسوى در «تلو» واقع در عراق به حفریات پرداخت. در سال‌هاى بعد به ریاست هیأتى مأمور ایران شد و در گیان، لرستان، اسدآباد و سیلک[۸]  مشغول حفریات گردید. در ۱۹۳۵ در شهر شاپور

ـشهر ساسانى که در قرن سوم میلادى بنا شده ـ به کار پرداخت و در ۱۹۳۶ با نخستین هیأت باستان‌شناسى مأمور افغانستان همکارى کرد. در ۱۹۴۱ به سمت ریاست هیأت باستان‌شناسان فرانسوى در افغانستان منصوب شد و پس از جنگ، از طرف حکومت فرانسه مأمور همکارى با دو هیأت فرانسوى که به ایران اعزام شدند، گردید. در  ۱۹۴۹ با کاروانى در کوه‌هاى بختیارى سفر کرد، و در آن ضمن، نخستین بار در ایران، گورستانى را در موضعى کشف کرد که در عهد حجر متأخر مسکون بود. وى اینک سال‌هاست که ریاست هیأت باستان‌شناسان فرانسوى مأمور حفریات شوش را داراست.

دکتر گیرشمن عضو عده‌اى از انجمن‌هاى علمى فرانسه و خارجه مى‌باشد و مکرر از طرف «فرهنگستان کتیبه‌ها و ادبیات»[۹]  مورد تقدیر قرار گرفته است و آثار متعدد در

باب باستان‌شناسان، تاریخ، کتیبه‌ها و مسکوکات ایران و افغانستان انتشار داده که اهم آن‌ها از این قرار است :

۱ـ حفریات تپه گیان نزدیک نهاوند، با همراهى دکتر کنتنو[۱۰] ، لوور، سلسله

باستان‌شناسى، ج ۳، پاریس، گتنر[۱۱] ، ۱۹۳۵.

۲ـ حفریات سیلک، ج ۱، لوور، سسلسله باستان‌شناسى، ج ۴، پاریس، گتنر، ۱۹۳۸ (این کتاب از طرف فرهنگستان کتیبه‌ها و ادبیات پاریس تقدیر شده است).

۳ـ حفریات سیلک، ج ۲،لوور، سلسله باستان‌شناسى، ج ۵، پاریس، گتنر ۱۹۳۹.

۴ـ بگرام[۱۲] ، تتبعات باستان‌شناسى و تاریخى در باب کوشان ـ خاطرات هیأت

باستان‌شناسى فرانسوى در افغانستان، ج ۱۲، انستیتوى فرانسوى باستان‌شناسى شرقى، قاهره، ۱۹۴۶.

۵ـ هون‌هاى هفتالى ـ خاطرات هیأت باستان‌شناسى فرانسوى در افغانستان، ج ۱۳، انستیتوى فرانسوى باستان‌شناسى شرقى، قاهره، ۱۹۴۸ (این کتاب نیز از طرف فرهنگستان کتیبه‌ها و ادبیات تقدیر شده است).

۶ـ ایران، از مبادى آن تا ظهور اسلام، پاریس  ۱۹۵۱[۱۳] ، کتاب حاضر ترجمه همین

کتاب است.

نگارنده سالیان دراز است که با آقاى دکتر گیرشمن آشنایى و دوستى دارد، و همواره در ملاقات‌هایى که دست داده، از اطلاعات وسیع ایشان در زمینه باستان‌شناسى و تاریخ استفاده کرده، و این خود دلیلى دیگر براى ترجیح کتاب حاضر بر کتب دیگر بوده است.

متن فرانسوى کتاب حاضر

مؤلف در این کتاب کوشیده است که گذشته ایران را از حدود پانزده هزار سال قبل از

مسیح تا حمله عرب شرح دهد. وى دست خواننده را مى‌گیرد و به درون غارها، اعماق طبقات زیرزمینى، بالاى تپه‌ها و پشته‌ها مى‌برد، فرهنگ و تمدن اقوام و ملل ـ ایرانى و غیرایرانى را بدو نشان مى‌دهد. از سادگى نخستین جوامع بشرى شروع مى‌کند و تا دوران تجمل شاهانه اقوام را در اوج قدرت آنان، پرده به پرده از نظر خواننده مى‌گذراند. مؤلف شالوده کار خود را بر شش موضوع گذاشته است: ماقبل تاریخ، ورود ایرانیان، شرق ضد غرب، غرب ضد شرق و عکس‌العمل مشرق، توسعه تمدن ایرانى، نتیجه. وى در زمینه کار خود از اقوام و خاندان‌هاى آریایى: سکاییان، مادها، پارسیان، پارتیان، ساسانیان، کوشانیان و هندوان بحث مى‌کند؛ و در حاشیه تصنیف خویش از اقوام وملل غیرآریایى: شومریان، اکدیان، بابلیان، آشوریان، عیلامیان، یهودیان، یونانیان، رومیان

و چینیان در عرض اقوام نخستین سخن مى‌راند، مع‌هذا هدف اصلى او اقوام آریایى ایرانى است و بالاخص ـ چنان‌که در دیباچه خود بر متن فرانسوى یادآورى کرده ـ قوم پارس است. استاد مالوان[۱۴] ، این کتاب را «تلویزیون عهد باستان» نامیده وگوید که این

کتاب نقاشان ظروف سفالین باکون در عهد ماقبل تاریخ، ورود نخستین سواران آریایى به نجد ایران، کاخ‌هاى تخت‌جمشید، داریوش سوم در حال فرار از برابر اسکندر، شکست امپراتور روم از شاهنشاه ساسانى و مناظر بسیار دیگر را یکى بعد از دیگرى از نظر خواننده مى‌گذراند. نویسنده همان‌گونه که پیروزى‌هاى ملت‌ها را با علل آن‌ها شرح مى‌دهد، شکست‌هاى آنان را هم با سبب‌هاى آن‌ها بیان مى‌کند.

مزیت دیگر کتاب حاضر آن است که تنها به ذکر پادشاهان و جنگ‌هاى آنان قناعت نورزیده است، بلکه در هر مبحث از: ادیان، هنرها، ادبیات و علوم، زندگانى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى بحث مى‌کند. خواننده از اصول آیین‌هاى زرتشتى، مسیحى، مانوى و مزدکى آگاهى مى‌یابد. انواع هنرها از ظروف سفالین، ابزارهاى ضرورى زندگى و لوازم آرایش گرفته تا نقاشى، مجسمه‌سازى و معمارى در طى قرون مورد بحث قرار مى‌گیرد. مؤلف جاى جاى از ظهور انواع خطوط و ترویج علوم گفتگو مى‌کند. زندگانى طبقات اجتماعى در هر دوره و روابط کارگر با کارفرما و طبقه سوم با طبقه اول همواره از نظر خواننده مى‌گذرد. وضع کشاورزى و بازرگانى در هر عهد تشریح و نشان داده مى‌شود که ایران در همه اعصار واسطه تجارت و ترانزیت شرق و غرب بوده است. پیوسته شرق با غرب، ایران با یونان یا روم ـ جانشین یونان ـ مقایسه و وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها بیان مى‌شود.

حسن دیگر این کتاب آن است که بیش از تواریخ دیگر که در باب دوره پیش از اسلام ایران نگاشته شده، اطلاعات باستان‌شناسى همه‌جا با تتبعات تاریخى قرین یکدیگر نقل شده است.

دیگر از مزایاى این کتاب، تصاویر و نقوش و نقشه‌هایى است که مطالب کتاب را زباندار و جاندار معرفى مى‌کند.

موضوع دیگر که باید یادآور شد حس احترام و اعجابى است که دکتر گیرشمن

همه‌جا در طى کتاب خود نسبت به استعداد و نبوغ قوم ایرانى نشان مى‌دهد، بدون آن‌که از ذکر نقاط ضعف وى خوددارى کند.

تأثیر ایران و ایرانى در کشورهاى دیگر، و اقوام شرق و غرب و تأثر ایرانیان از آن‌ها در تضاعیف کتاب به‌خوبى آشکار است.

مؤلف سجایاى عالى و مزایاى ایرانى را برمى‌شمارد، و به‌جاى خود از انتقاد نیز بازنمى‌ایستد. بدیهى است جاى جاى مطالبى پیش مى‌آید که شاید براى خواننده ایرانى خوشایند نباشد، در برخى از این موارد اختلافى آشکار بین مؤلف و بعض محققان دیگر وجود دارد و مترجم کتاب حاضر در حواشى نکات لازم را تذکر داده است، و برخى دیگر حقایق تاریخى است که مورخ را در بازگفتن آن‌ها حرجى نیست.

نتیجه‌اى که مؤلف در پایان کتاب آورده خلاصه‌اى است از تاریخ چهارهزار ساله نجد ایران و نشیب و فراز و ترقى و انحطاط اقوام ایرانى، و در عین حال فلسفه تاریخ ایران پیش از اسلام است.

با این همه، مؤلف سرگذشت نجد ایران را در مدتى متجاوز از بیست‌هزار سال در کتابى کم‌حجم گنجانیده است[۱۵] .

پیش از ترجمه کتاب حاضر، در محافل اهل فن گفتگوى این کتاب به میان آمده بود، و آقاى دکتر یارشاطر مقاله‌اى در مجله سخن، سال ششم، شماره هشتم (ص ۷۵۷ـ۷۵۳) و مجله دانشکده ادبیات تهران، سال سوم، شماره اول (ص ۷۹ـ۷۳) انتشار دادند و مزایاى این کتاب را برشمردند، و ضمنآ ایرادى چند بر آن وارد دانستند. این ایرادات بر دو بخش بود، قسمتى متوجه ترجمه انگلیسى بود و مؤلف در آن‌ها دخالتى نداشت، و بخش دیگر تسامحات یا نظرات خاص مؤلف بود. مترجم کتاب حاضر آن‌ها را در حواشى یاد کرده است.

استاد مالوان گوید[۱۶]  «هیچ فردى نمى‌تواند امیدوار یا مدعى باشد که رأى نهایى و

موثق را در باب مسایل پیچیده‌اى که در طى کتاب حاضر پیش مى‌آید، صادر کند، ولى هیچ‌کس بیش از مؤلف این کتاب صلاحیت ندارد که آراء خود را با بیانى سهل اظهار کند و گاهى مباحث مشکل‌تر و مورد مجادله را متروک گذارد.»

ترجمه انگلیسى

کتاب ایران گیرشمن توسط مارگات مون رانکین[۱۷]  دانشیار باستان‌شناسى خاور

نزدیک در دانشگاه کمبریج (انگلستان) به انگلیسى ترجمه شده، و دیانا کیرک‌براید[۱۸]

در آن تجدیدنظر و اصلاحاتى کرده و مالوان[۱۹]  استاد باستان‌شناسى آسیاى غربى در

دانشگاه لندن ـ که سمت ناشر کل بخش باستان‌شناسى خاور نزدیک و آسیاى غربى را در سلسله کتب پلیکان[۲۰]  نیز داراست ـ بر آن دیباچه‌اى نوشته است.

در ترجمه انگلیسى تا حدى تلخیص به‌عمل آمده و جاى جاى تصرفات و اصلاحاتى در متن شده است و حواشى‌اى نیز بر آن افزوده‌اند.

این ترجمه در ۱۹۵۴م. در بنگى، سفک[۲۱]  (انگلستان) جزو کتب پنگوئن[۲۲]  به طبع رسیده

است. استاد مالوان گوید[۲۳] : «ترجمه کتاب ایران تألیف گیرشمن کار آسانى نیست.»

کتاب حاضر

بنگاه ترجمه و نشر کتاب از مترجم کتاب حاضر خواست که متن فرانسوى را به

فارسى ترجمه و با ترجمه انگلیسى مقابله و اضافات ترجمه اخیر را نقل کند، وى نیز چنین کرد. در بعض موارد بین دو متن مزبور اختلافى وجود دارد، نگارنده در این باب نظر مؤلف را استفسار کرد، و وى تمایل خود را به پیروى از متن فرانسوى اظهار داشت، مترجم رأى او را محترم شمرد، و سزاوار نیز همین بود، ولى براى استفاده خوانندگان ایرانى موارد اختلاف هم در حواشى ثبت شد. در برخى از موضوعات اختلافى در مفهوم بین اصل و ترجمه انگلیسى نیست، ولى سبک بیان مطلب اندکى فرق دارد، و گاهى ترجمه انگلیسى به سبک زبان پارسى نزدیکتر مى‌نماید؛ در این موارد محدود، مترجم با در نظر گرفتن متن فرانسوى، از ترجمه انگلیسى پیروى کرد و در عین حال همراه مراعات امانت را نصب‌العین قرار داد.

در کتاب ایران اصطلاحات جدید و نیز لغات معمول در مورد مفاهیم تازه به‌کار رفته
که فقط بین اهل فن متداول است و هنوز در فرهنگ‌ها وارد نشده. مترجم در این موارد با مؤلف مذاکره کرد و در نتیجه اصطلاح یا جمله‌اى را فراخور اصل انتخاب نمود.

در مورد اسماء خاص (اعلام)، آنچه در ایران سابقه استعمال داشته همان‌ها را به‌کار بردیم[۲۴]  و در موارد نامأنوس، تلفظ اروپایى آن‌ها را هم نقل کردیم، و آنچه که معادل

آن‌ها یافته نشد، اصل آن‌ها (یعنى یونانى، لاتینى، پارسى باستان و غیره) را گذاشتیم. براى اطلاع از تلفظ صحیح اسماء خاص و معادل اروپایى اصطلاحات، در حاشیه نخست تلفظ فرانسوى و سپس تلفظ انگلیسى را با علامت اختصارى (ت.ا.) ثبت کردیم؛ اما هرجا نام یا اصطلاحى در هر دو متن یکى بود از تکرار خوددارى نمودیم.

در برخى موارد که محققان معاصر نظرهاى دیگرى ـ جز آنچه مؤلف آورده ـ دارند، ما آن‌ها را در حاشیه نقل کردیم. مترجم لازم دید که گاه اصطلاح یا اسم خاصى را براى خوانندگان ـ که شاید بعض آنان از مطالب مورد بحث آگاهى نداشته باشند ـ مختصرآ در حاشیه شرح دهد.

بنابر آنچه گفته شد، کتاب حاضر مزایاى دو متن فرانسوى و انگلیسى هر دو را داراست، به‌علاوه یادداشت‌هایى که مترجم افزوده است. از سوى دیگر باید تذکر داد که در متن فرانسوى فهرست مآخذ و منابع یاد نشده، ولى در ترجمه انگلیسى دو صفحه آخر به «منابع منتخب» اختصاص داده شده است. چون فهرست اخیر کافى نبود، نگارنده از مؤلف درخواست کرد فهرستى نسبتآ کامل از منابع تاریخى و باستان‌شناسى ایران پیش از اسلام تهیه کند که عین آن را در پایان کتاب افزوده‌ایم، و البته این فهرست که شامل اسامى کتب و مؤلفان است نیازى به ترجمه ندارد. همچنین در پایان کتاب فهرست موضوعات و فهرست اعلام درج شده است. نکته دیگر آن‌که تعداد تصاویرى که روى کاغذهاى مخصوص طبع شده در ترجمه انگلیسى بیش از متن اصلى است؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب کلیشه آن‌ها را از بنگاه ناشر ترجمه انگلیسى خریده و براى کتاب حاضر مورد استفاده قرار داده است.

          محمد معین       

                تهران ـ دى ماه  ۱۳۳۵

[۱] . Ed. Heriot

[۲] . راجع به کلمه «نجد» در صفحه اول متن کتاب حاضر شرح خواهیم داد. (مترجم)

[۳] . استاد سعید نفیسى نیز مشغول تألیف دوره تاریخ تمدن ایران ساسانى هستند، و جلد اول آن جزوانتشارات دانشگاه تهران، شماره ۱۴۶، تهران ۱۳۳۱ منتشر شده است.

[۴] . D. R. Ghirshman

[۵] . Sorbonne

[۶] . Ecole des Hautes Etudes

[۷] . Ecole de Louvre

[۸] . Sialk

[۹] . Acadإmie des Inscriptions et Belles Letters

[۱۰] . Dr. G. Contenau

[۱۱] . Geuthner

[۱۲] . Bإgram

[۱۳] . L’Iran, des Origines ؤ I’Islam Payot Paris, 1951

[۱۴] . Mallowan

[۱۵] . متن فرانسوى داراى ۳۲۶ صفحه به قطع ۱۳×۲۲ سانتیمتر است.

[۱۶] . مقدمه ترجمه انگلیسى کتاب حاضر، ص ۱۷.

[۱۷] . Miss Margaret Munn – Rankin

[۱۸] . Miss Diana Kirkbride

[۱۹] . Prof. M. E. L. Mallowan

[۲۰] . Pelican

[۲۱] . Bungay, Suffolk

[۲۲] . Penguin

[۲۳] . ترجمه انگلیسى، ص ۱۸.

[۲۴] . همین امر موجب ایراد بعض جوانان گردید، ولى تصور مى‌کنیم که راه صحیح همین باشد. در مورد بعضاسماء مانند «آتن» و «اسپارت» (یونان) که کاملا متداول شده و ائینه و اطینه (اسبارطه) متروک گردیده، درطبع حاضر همان صورت فرانسوى (آتن) و (اسپارت) ثبت گردیده است.

Additional Information

وزن 1400 g
ابعاد 24 x 17 cm
پدیدآورندگان

دکتر محمد معین, رومن گیرشمن

نوع جلد

گالینگور

SKU

94722

نوبت چاپ

چهارم

شابک

978-964-351-381-8

قطع

وزیری

تعداد صفحه

471

سال چاپ

1395

موضوع

تاریخ

تعداد مجلد

یک

وزن

1400

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “ایران از آغاز تا اسلام”

Pin It on Pinterest

Share This