چهاردهمین نمایشگاه سراسری کتاب دیماه در هرمزگان برگزار می شود

چهاردهمین نمایشگاه سراسری کتاب با حضور بیش از ۶۰۰ غرفه و همچنین حضور ۴۵۰ ناشر از سراسر کشور در محل دائمی نمایشگاه های بندرعباس برگزار می شود.

چهاردهمین نمایشگاه سراسری کتاب کشور 26 دیماه لغایت 2 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های هرمزگان برگزار می شود.

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Gmail

مؤسسۀ انتشارات نگاه در کنار شما خواهد بود.

Pin It on Pinterest

Share This