ویژگیهای فرهنگ نامه ی اندیشه اجتماعی مدرن :

1 –  مخاطبان این کتاب دانشجویان، محققان علوم اجتماعی، برنامه ریزان ، مدیران ، روزنامه نگاران ، نویسندگان ، آزاد و غیر  دانشگاهی است .

2 – بیش از صد تن از مهمترین محققان علوم اجتماعی در جهان در تالیف آن نقش داشته اند .

3 – هدف این کتاب آن است که مضامین جامع اندیشه اجتماعی را به دست دهد.

4 – در این اثر بیش از هزار واژه و مدخل اصلی علوم اجتماعی به شکلی جامع شرح داده شده اند. برخی مدخلها تا چند صفحه را در بر می گیرند.

5 – با وجود فشردگی توضیحات، اطلاعات درج شده جامع، کامل و راهگشاست.

6- یک پیوست زندگی نامه ای از زندگی مهمترین پژوهشگران علوم اجتماعی به کتاب افزوده شده است .

7 – کتاب تمام اصلاحات کلیدی حوزه جامعه شناسی را شرح داده است .

8 – جای چنین اثر جامعی برای همه علاقمندان به علوم اجتماعی در ایران خالی بود و با این اثر این خلل کاملا پر شده است.

Pin It on Pinterest

Share This